Als gevolg van het lage waterpeil in veengebieden oxideert het veen en daarbij komt CO2 vrij. Het project Valuta voor Veen wil dit tegengaan en de hierbij gerealiseerde C02 reductie economisch waarderen door middel van certificaten. Door het verhogen van het waterpeil in veengebieden wordt de uitstoot van CO2 verminderd. Voor het project is een kaart ontwikkeld die toont welke veengebieden in Fryslân mogelijk geschikt zijn voor de Valuta voor Veen-methode. Het gaat in Fryslân in totaal om 4100 hectare grond die optimaal geschikt is voor CO2-compensatie.

De potentiële CO2-besparing van de methode Valuta voor Veen is berekend aan de hand van gegevens van Wetterskip Fryslân over de huidige drooglegging en de dikte van het veenpakket. De gebieden met de grootste potentie voor Valuta voor Veen zijn de gebieden met goed doorlaatbaar veen met een veenpakket dikker dan 90 centimeter zonder kleidek. In totaal is er in Fryslân een areaal van 4137 hectare dat aan deze criteria voldoet. Deze gebieden zijn het meest kansrijk.

Veen

De Radboud Universiteit heeft de afgelopen jaren metingen gedaan naar de CO2-uitstoot bij verschillende grondwaterstanden. Op basis van de meetgegevens is een formule ontwikkeld die de CO2-uitstoot uit veen voor de Friese situatie kan berekenen.

Kaart

Alle percelen in Fryslân die voldoen aan de eisen van het onderzoek zijn in kaart gebracht. Deze interactieve kaart is te vinden op de site van Valuta voor Veen, www.koolstofbank.nl/kaart

Verdienmodel

De CO2-compensatie binnen Valuta voor Veen vindt plaats op vrijwillige basis. Agrariërs die meedoen aan het project krijgen een vergoeding. Het project dient dus als pilot voor het testen een nieuw verdienmodel voor melkveehouders op veen. De CO2-uitstootvermindering wordt beloond door middel van CO2-certificaten. Het project kan in de toekomst ook worden toegepast bij het telen van gewassen die gedijen bij een waterpeil boven het maaiveld. De potentie van dit mogelijke verdienmodel is groot. Gelet op het lokale karakter kan het ook interessant zijn voor lokale en regionale bedrijven en organisaties om hier aan mee te doen. 

Melden

Valuta voor Veen is een project van de Friese Milieu Federatie, Projecten LTO Noord, de agrarische collectieven It Lege midden en de Noardlike Fryske Wâlden. Het wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân. Geïnteresseerde agrariërs kunnen zich melden bij het projectteam van Valuta voor Veen.