Er is ca 53.000 hectare veenweidegebied waar VvV kan worden toegepast in Fryslân. Van dat veenweidegebied is 29.000 ha klei op veen en 24.000 ha puur veen. Met name in puur veengebieden met lage waterpeilen en dikke veenpakketten zijn de beste mogelijkheden om VvV toe te passen, Onze inschatting is dat op ruim 4.000 ha VvV uitermate goede kansen bied. In deze gebieden verwachten we dat er 40.000 ton CO2/jaar bespaard kan worden. Dit zou een besparing betekenen die vergelijkbaar is met de uitstoot van 4445 gezinnen (gemiddeld 9 ton CO2-uitstoot per jaar).

De potentiële CO2-besparing van de methode Valuta voor Veen is berekend aan de hand van gegevens van Wetterskip Fryslân op basis van de huidige drooglegging en de dikte van het veenpakket. De gebieden met de grootste potentie voor Valuta voor Veen zijn de gebieden met goed doorlaatbaar veen en met een veenpakket dikker dan 90 centimeter zonder kleidek. In totaal is er in Fryslân een areaal van 4137 hectare dat onder deze criteria valt. De meest kansrijke gebieden zijn te zien op de bijgaande kaart. De analyse is gebaseerd op de vastgestelde kaart die behoort bij de veenweide visie. De kaart is indicatief van aard. Valuta voor Veen biedt een nieuw verdienmodel dat geschied op uitsluitend vrijwillige basis. 

Door de Radboud Universiteit zijn de afgelopen jaren metingen gedaan aan de CO2-uitstoot uit veenweidegebieden met verschillende grondwaterstanden. Op basis van deze meetgegevens is een formule ontwikkeld die de CO2-uitstoot uit veen voor de Friese situatie kan berekenen. Aan de hand hiervan is berekend dat op de 4137 hectare de jaarlijkse CO2-uitstoot met 120,000 ton CO2 wordt gereduceerd bij een verhoging van het waterpeil tot 30 centimeter onder het maaiveld.

Op de onderstaande kaart ziet u alle gebieden die aan de optimale eisen voldoen.

Bron data: Wetterskip Fryslân, 2018.