Landbouw
Veel gebieden die gevoelig zijn voor bodemdaling worden gebruikt voor de melkveehouderij. Voor de melkveehouderij in het veenweidegebied is het huidige peilbeheer van belang om zonder aanpassingen te kunnen functioneren. Het huidige peilbeheer (drooglegging) veroorzaakt echter bodemdaling.

Natuur
Door veenoxidatie ontstaan hoogteverschillen waardoor verdroging optreedt. Ook ontstaat vermesting door de veenafbraak, evenals baggervorming. Hierdoor wordt de natuurkwaliteit negatief beïnvloed. Natuurwaarden die samenhangen met het veenweidelandschap staan door bodemdaling onder druk (zie ook landschap).

Waterbeheer
De klink-, krimp- en oxidatieprocessen verlopen binnen een veenpolder niet overal even snel en gelijkmatig. Dit heeft niet alleen te maken met de wisselende samenstelling van de grond en dikte van het veenpakket, maar ook met het feit dat door verschillend gebruik, de diverse percelen binnen een veenpolder uiteenlopende eisen aan de waterstand stellen: niet voor ieder perceel is dezelfde waterstand nodig. Dit betekent dat de daling van de bodem en daarmee de hoogte van het maaiveld lokaal erg uiteen kan lopen. Daardoor zijn er steeds meer waterpeilen nodig om een gebied landbouwkundig optimaal te kunnen blijven benutten. Het waterbeheer wordt hierdoor complexer en duurder. Complexer omdat het moeilijk realiseren is en er zijn steeds meer apparaten, machines (bijvoorbeeld pompen e.d.) nodig.

Landschap
Aanhoudende bodemdaling zorgt ervoor dat het veenpakket steeds dunner wordt en zonder ingrijpen op termijn het bijzondere karakter van het veenweidegebied verdwijnt. Het veenweidelandschap is uniek omdat hier in één van de dichtstbevolkte gebieden van de wereld het platteland nog grotendeels middeleeuws van inrichting is. Dit landschap is dan ook op lokaal, regionaal en nationaal niveau als ‘waardevol’ gekwalificeerd.

Waterveiligheid
Door zakking van maaiveld en veendijken neemt de kans op overstromingen flink toe. Door klimaatverandering zal dit nog verergeren door hogere piekafvoeren van de rivieren en een stijging van de zeespiegel. Er ontstaat een cumulatief effect door zowel hogere piekafvoer als bodemdaling.

Klimaat
Veenoxidatie zorgt er niet alleen voor dat de effecten van klimaatverandering groter zullen zijn, het levert ook zelf een bijdrage aan klimaatverandering.

Waterkwaliteit
Door veenoxidatie komen grote hoeveelheden nutriënten vrij, die zowel het grond- als oppervlaktewatersysteem belasten, waardoor waterschappen en provincies in deze gebieden maar moeilijk in staat zijn om de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) doelstellingen te behalen.

Schade aan bebouwing en infrastructuur
Door daling van de bodem kan schade ontstaan aan bebouwing en infrastructuur. Het voorkomen of herstellen van deze schade brengt hoge kosten met zich mee.