Aanbod in Fryslân

In Fryslân gebeurt een hoop op VvV-gebied. In de volgende gebieden lopen er op dit moment projecten:

Lytse Deelen

Naast het natuurgebied de Lytse Deelen in de gemeente Heerenveen bevinden zich de percelen van de biologische melkveehouderij maatschap Miedema. In dit 32 hectare grote weidevogelrijke gebied met heldere sloten vol krabbenscheer is het waterpeil tot 15 centimeter onder het maaiveld omhoog gezet. Per jaar levert dit een reductie van  437 ton CO2 op (gelijk aan 437 CO2 certificaten). Agrarisch natuurbeheer, behoud veenweidegebied en CO2 besparing gaan hier hand in hand. Bovendien draagt deze waterpeilverhoging bij aan betere natuurcondities in het ernaast gelegen natuurgebied de Lytse Deelen. De verkoop van CO2 certificaten is hier al begonnen. Alle te verkopen CO2 certificaten zijn inmiddels verkocht.

Langweer

Verstopt in het veenweidegebied ligt een pracht van een polder omzoomd met water. Dit ruim 60 hectare grote gebied in de gemeente de Fryske Marren heeft de potentie om een aantrekkelijk agrarisch natuurgebied te worden. De grondeigenaar heeft grote interesse om hier te experimenteren met natte teelten ten behoeve van circulair grondstofgebruik. Deze polder heeft de potentie om als voorbeeld te dienen voor de toekomst van het Friese veenweidegebied. Geïnteresseerden zouden hier circulaire teelten met eigen ogen in de toekomst kunnen komen bekijken. Het slootpeil gaat daarvoor met een halve meter omhoog. Hiermee kan ruim 500 ton CO2 per jaar bespaard worden. Goed voor 2.000 CO2 certificaten in de voorverkoop. Op dit moment wordt de inrichting voorbereid. De verwachting is dat de uitgifte van de eerste certificaten start in het najaar van 2021.

Earnewâld

Tegen de Alde Feanen aan ligt een parel van een weidevogelgebied van 9 hectare groot in de gemeente Tytsjerksteradiel. Uitbreiding tot nagenoeg 80 hectare ligt in het verschiet. Het waterpeil gaat hier maximaal omhoog gezet worden Ook hier wordt een combinatie gemaakt met weidevogelbeheer. Tevens helpt dit de natuurwaarden van de Alde Feanen en de omgeving te verbeteren. Vanaf het ernaast gelegen fietspad is de CO2 besparing in het gebied aan de vele passerende recreanten in de toekomst te zien en te lezen. De beoogde CO2 besparing ligt naar verwachting tussen de 500 en 9.000 ton CO2. De hoeveelheid  CO2 certificaten die hier bij de start uitgegeven kunnen worden, ligt in de orde van 200 en  4.000 CO2 certificaten als het gebied wordt uitgebreid naar 80 hectare.

Hegewarren

Deze locatie in de gemeente Smallingerland gaat met zijn omvang van 400 hectare ver boven de andere locaties uit. Voor de hectares aan veen in deze polder biedt Valuta voor Veen een interessante cofinanciering om het gebied te ontwikkelen. In de gehele polder gaat het waterpeil waarschijnlijk verschillend omhoog gezet worden. Op dit moment zijn er diverse inrichtingsvarianten door de belanghebbenden in het gebied ontwikkeld. Deze varianten bieden mogelijkheden – naast de CO2 besparing – voor agrarisch natuurbeheer, natuurontwikkeling, recreatie en mogelijk ook voor natte teelten als bijvoorbeeld lisdodde. Naast een fikse verhoging van de biodiversiteit in dit gebied helpt het ook de kwetsbare natuur in de directe omgeving.

De eerste berekeningen laten zien dat in deze polder een besparing mogelijk is tussen de ruim 5.000 en 7.000 ton CO2 per jaar. De precieze besparing hangt af van de keuze voor de definitieve inrichting en de hoogte van het waterpeil wat daarbij hoort. Deze keuze wordt in het najaar van 2021 gemaakt. De huidige plannen geven te zien dat deze locatie bij de start  tussen de ruim 21.000 en 30.000 certificaten kan opleveren.

Aldeboarn – De Deelen

Binnen het 4.000 hectare grote gebied Aldeboarn – De Deelen in de gemeente Heerenveen is een gebied van een kleine 300 hectare groot waar het waterpeil mogelijk verhoogd wordt. De inliggende agrariërs zoeken naar een toekomstbestendige wijze van boeren. Zij staan open voor vernieuwing en zien in Valuta voor Veen een mogelijkheid om hun bedrijf te kunnen voortzetten bij blijvende hogere waterpeilen. Hogere waterpeilen leveren ook een bijdrage aan het ernaast natuurgebied. Op korte termijn verwachten we meer te weten over de potentiele CO2 besparing en de CO2 certificaten die verkocht kunnen worden.

Natuurpilot Burgummermar – De Leijen

Voor de uitwerking van de nieuwe aanpak om natuur aan te kopen en te beheren – Natuer mei de Mienskip genoemd – is een start gemaakt met een pilot in het gebied Burgummermar – De leijen (gemeente Tytsjerksteradiel). In dit gebied liggen diverse mogelijkheden om waterpeilverhoging in veengebieden te combineren met natuurontwikkeling. Binnen deze pilot is uit een inventarisatie gebleken dat er circa 200 hectare geschikt is voor Valuta voor Veen. Hiermee zou een totale CO2 besparing van 32.500 ton CO2 te behalen zijn.