Aanbod in Fryslân

In Fryslân gebeurt een hoop op VvV-gebied. In de volgende gebieden lopen er op dit moment projecten:
Lytse Deelen

Naast het natuurgebied de Lytse Deelen in de gemeente Heerenveen bevinden zich de percelen van de biologische melkveehouderij maatschap Miedema. In dit 32 hectare grote weidevogelrijke gebied met heldere sloten vol krabbenscheer is het waterpeil tot 15 centimeter onder het maaiveld omhoog gezet. Per jaar levert dit een reductie van  437 ton CO2 op (gelijk aan 437 CO2 certificaten). Agrarisch natuurbeheer, behoud veenweidegebied en CO2 besparing gaan hier hand in hand. De verkoop van CO2 certificaten is hier al gestart. Een deel van de beoogde CO2 besparing kan hier al verkocht worden.

Earnewâld; Parel naast de Alde Feanen
Tegen de Alde Feanen aan ligt een parel van een weidevogelgebied van 9 hectare groot in de gemeente Tytsjerksteradiel. Uitbreiding tot 24 hectare ligt in het verschiet. Het waterpeil gaat hier maximaal omhoog gezet worden Ook hier wordt een combinatie gemaakt met weidevogelbeheer en het gebied helpt de natuurwaarden van de Alde Feanen en de omgeving te verbeteren. Vanaf het ernaast gelegen fietspad is de CO2 besparing in het gebied aan de vele passerende recreanten aanschouwelijk te maken. De beoogde CO2 besparing is naar verwachting enkele honderden tonnen CO2 per jaar. Voorverkoop van de CO2 certificaten ligt in de orde van 600 – 1.700 CO2 certificaten.
Langweer; Verborgen polder als pilot voor natte teelten

Verstopt in het veenweidegebied ligt een pracht van een polder omzoomd met water. Dit 70 hectare grote gebied in de Friese Meren heeft de potentie om een aantrekkelijk agrarisch natuurgebied te worden. De grondeigenaar heeft grote interesse om hier te experimenteren met natte teelten ten behoeve van circulair grondstofgebruik. Deze polder heeft de potentie om als voorbeeld te dienen voor de toekomst van het Friese veenweidegebied. Geïnteresseerden zouden hier circulaire teelten met eigen ogen in de toekomst komen bekijken. In deze polder kan met peilverhoging 1.800 ton CO2 per jaar bespaard worden. Goed voor 7.500 CO2 certificaten in de voorverkoop.

Hegewarren; een polder van formaat
Deze locatie in de gemeente Smallingerland gaat met zijn omvang van 400 hectare ver boven de andere locaties uit. Voor de 150 hectare aan puur veen in deze polder biedt Valuta voor Veen een interessante cofinanciering om het gebied te ontwikkelen. De overige hectares hebben een kleidek. Zodra de Valuta voor Veen methode geschikt is voor veengebieden met een kleidek, kan ook dit deel van de polder ingezet worden voor Valuta voor Veen. In de gehele polder gaat het waterpeil waarschijnlijk verschillend omhoog gezet worden. Dit biedt mogelijkheden – naast de CO2 besparing – voor agrarisch natuurbeheer, extensieve teelten en mogelijk ook voor natte teelten als bijvoorbeeld lisdodde. Naast een fikse verhoging van de biodiversiteit in dit gebied helpt het ook de kwetsbare natuur in de directe omgeving.

De eerste berekeningen laten zien dat in deze polder een besparing mogelijk is van maar liefst 600 tot maximaal 2.900 ton CO2 per jaar. De precieze besparing hangt af van de keuze van de hoogte van het waterpeil. Deze keuze moet nog worden gemaakt. De huidige plannen geven te zien dat deze locatie in potentie tussen de 2.500 en 12.300 certificaten in de voorverkoop kan opleveren.

Aldeboarn – De Deelen; Zoekgebied voor natuurinclusief boeren
Dit gebied in de gemeente Heerenveen is een zoekgebied van maar liefst 1.000 hectare groot. De inliggende agrariërs zoeken naar een toekomstbestendige wijze van boeren. Zij staan open voor vernieuwing en zien in Valuta voor Veen een mogelijkheid om hun bedrijf te kunnen voortzetten bij blijvende hogere waterpeilen. Hogere waterpeilen leveren ook een bijdrage aan het ernaast gelegen Natura 2000 gebied. Een combinatie met agrarisch natuurbeheer ligt hier voor de hand. Op korte termijn verwachten we meer te weten over de potentiele CO2 besparing en de CO2 certificaten die verkocht kunnen worden.
Natuurpilot Burgummermar – De leijen

Voor de uitwerking van de nieuwe aanpak om natuur aan te kopen en te beheren – Natuer mei de Mienskip – is een start gemaakt met een pilot in het gebied Burgummermar – De leijen (gemeente Tytsjerksteradiel). In dit gebied liggen diverse mogelijkheden om waterpeilverhoging in veengebieden te combineren met natuurontwikkeling. De precieze hoeveelheden CO2 besparing zijn momenteel in onderzoek.